โรงเรียนบ้านบากง (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 4 1 0 2 0 27
ร้อยละ 11.76 % 2.94 % 0.00 % 5.88 % 0.00 % 79.41 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 5 6 5 2 0 96
ร้อยละ 4.39 % 5.26 % 4.39 % 1.75 % 0.00 % 84.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
63
จำนวน(คน) 3 4 4 0 0 52
ร้อยละ 4.76 % 6.35 % 6.35 % 0.00 % 0.00 % 82.54 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 211 คน
จำนวน(คน) 12 11 9 4 0 175
ร้อยละ 5.69 % 5.21 % 4.27 % 1.90 % 0.00 % 82.94 %

148 : 9 , 7 , 5 , 4 , 0 , 123...6.08 , 4.73 , 3.38 , 2.70 , 0.00 , 83.11 = 25 : 16.89
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 211 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 17.06%

Powered By www.thaieducation.net