โรงเรียนบ้านบากง (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 5 5 1 2 0 21
ร้อยละ 14.71 % 14.71 % 2.94 % 5.88 % 0.00 % 61.76 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 6 8 1 3 1 95
ร้อยละ 5.26 % 7.02 % 0.88 % 2.63 % 0.88 % 83.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
63
จำนวน(คน) 5 4 5 0 0 49
ร้อยละ 7.94 % 6.35 % 7.94 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 211 คน
จำนวน(คน) 16 17 7 5 1 165
ร้อยละ 7.58 % 8.06 % 3.32 % 2.37 % 0.47 % 78.20 %

148 : 11 , 13 , 2 , 5 , 1 , 116...7.43 , 8.78 , 1.35 , 3.38 , 0.68 , 78.38 = 32 : 21.62
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 211 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 21.80%

Powered By www.thaieducation.net