โรงเรียนบ้านฝาง (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
61
จำนวน(คน) 1 8 0 1 0 51
ร้อยละ 1.64 % 13.11 % 0.00 % 1.64 % 0.00 % 83.61 %
ระดับประถมศึกษา
153
จำนวน(คน) 8 4 10 2 0 129
ร้อยละ 5.23 % 2.61 % 6.54 % 1.31 % 0.00 % 84.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
63
จำนวน(คน) 4 0 4 0 0 55
ร้อยละ 6.35 % 0.00 % 6.35 % 0.00 % 0.00 % 87.30 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 277 คน
จำนวน(คน) 13 12 14 3 0 235
ร้อยละ 4.69 % 4.33 % 5.05 % 1.08 % 0.00 % 84.84 %

214 : 9 , 12 , 10 , 3 , 0 , 180...4.21 , 5.61 , 4.67 , 1.40 , 0.00 , 84.11 = 34 : 15.89
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 277 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 15.16%

Powered By www.thaieducation.net