โรงเรียนบ้านฝาง (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
61
จำนวน(คน) 2 8 0 1 0 50
ร้อยละ 3.28 % 13.11 % 0.00 % 1.64 % 0.00 % 81.97 %
ระดับประถมศึกษา
153
จำนวน(คน) 5 7 12 1 0 128
ร้อยละ 3.27 % 4.58 % 7.84 % 0.65 % 0.00 % 83.66 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
63
จำนวน(คน) 8 1 8 1 0 45
ร้อยละ 12.70 % 1.59 % 12.70 % 1.59 % 0.00 % 71.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 277 คน
จำนวน(คน) 15 16 20 3 0 223
ร้อยละ 5.42 % 5.78 % 7.22 % 1.08 % 0.00 % 80.51 %

214 : 7 , 15 , 12 , 2 , 0 , 178...3.27 , 7.01 , 5.61 , 0.93 , 0.00 , 83.18 = 36 : 16.82
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 277 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 19.49%

Powered By www.thaieducation.net