โรงเรียนบ้านฝาง (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
60
จำนวน(คน) 4 6 0 4 0 46
ร้อยละ 6.67 % 10.00 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 76.67 %
ระดับประถมศึกษา
151
จำนวน(คน) 8 6 10 1 0 126
ร้อยละ 5.30 % 3.97 % 6.62 % 0.66 % 0.00 % 83.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
63
จำนวน(คน) 4 2 4 0 0 53
ร้อยละ 6.35 % 3.17 % 6.35 % 0.00 % 0.00 % 84.13 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 274 คน
จำนวน(คน) 16 14 14 5 0 225
ร้อยละ 5.84 % 5.11 % 5.11 % 1.82 % 0.00 % 82.12 %

211 : 12 , 12 , 10 , 5 , 0 , 172...5.69 , 5.69 , 4.74 , 2.37 , 0.00 , 81.52 = 39 : 18.48
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 274 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 17.88%

Powered By www.thaieducation.net