โรงเรียนบ้านฝาง (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
60
จำนวน(คน) 4 9 0 2 0 45
ร้อยละ 6.67 % 15.00 % 0.00 % 3.33 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
151
จำนวน(คน) 9 7 7 1 0 127
ร้อยละ 5.96 % 4.64 % 4.64 % 0.66 % 0.00 % 84.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
63
จำนวน(คน) 5 3 4 0 0 51
ร้อยละ 7.94 % 4.76 % 6.35 % 0.00 % 0.00 % 80.95 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 274 คน
จำนวน(คน) 18 19 11 3 0 223
ร้อยละ 6.57 % 6.93 % 4.01 % 1.09 % 0.00 % 81.39 %

211 : 13 , 16 , 7 , 3 , 0 , 172...6.16 , 7.58 , 3.32 , 1.42 , 0.00 , 81.52 = 39 : 18.48
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 274 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 18.61%

Powered By www.thaieducation.net