โรงเรียนบ้านเฑียรยา (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 1 5 3 0 4 27
ร้อยละ 2.50 % 12.50 % 7.50 % 0.00 % 10.00 % 67.50 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 4 2 5 1 2 75
ร้อยละ 4.49 % 2.25 % 5.62 % 1.12 % 2.25 % 84.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 129 คน
จำนวน(คน) 5 7 8 1 6 102
ร้อยละ 3.88 % 5.43 % 6.20 % 0.78 % 4.65 % 79.07 %

129 : 5 , 7 , 8 , 1 , 6 , 102...3.88 , 5.43 , 6.20 , 0.78 , 4.65 , 79.07 = 27 : 20.93
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 129 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 20.93%

Powered By www.thaieducation.net