โรงเรียนบ้านเฑียรยา (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 2 8 2 3 0 24
ร้อยละ 5.13 % 20.51 % 5.13 % 7.69 % 0.00 % 61.54 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 4 7 8 3 0 67
ร้อยละ 4.49 % 7.87 % 8.99 % 3.37 % 0.00 % 75.28 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 128 คน
จำนวน(คน) 6 15 10 6 0 91
ร้อยละ 4.69 % 11.72 % 7.81 % 4.69 % 0.00 % 71.09 %

128 : 6 , 15 , 10 , 6 , 0 , 91...4.69 , 11.72 , 7.81 , 4.69 , 0.00 , 71.09 = 37 : 28.91
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 128 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 28.91%

Powered By www.thaieducation.net