โรงเรียนบ้านเฑียรยา (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 3 14 2 8 0 11
ร้อยละ 7.89 % 36.84 % 5.26 % 21.05 % 0.00 % 28.95 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 4 5 7 9 0 64
ร้อยละ 4.49 % 5.62 % 7.87 % 10.11 % 0.00 % 71.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 127 คน
จำนวน(คน) 7 19 9 17 0 75
ร้อยละ 5.51 % 14.96 % 7.09 % 13.39 % 0.00 % 59.06 %

127 : 7 , 19 , 9 , 17 , 0 , 75...5.51 , 14.96 , 7.09 , 13.39 , 0.00 , 59.06 = 52 : 40.94
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 127 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 40.94%

Powered By www.thaieducation.net