โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 2 2 0 0 0 17
ร้อยละ 9.52 % 9.52 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 80.95 %
ระดับประถมศึกษา
145
จำนวน(คน) 14 2 4 2 0 123
ร้อยละ 9.66 % 1.38 % 2.76 % 1.38 % 0.00 % 84.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 166 คน
จำนวน(คน) 16 4 4 2 0 140
ร้อยละ 9.64 % 2.41 % 2.41 % 1.20 % 0.00 % 84.34 %

166 : 16 , 4 , 4 , 2 , 0 , 140...9.64 , 2.41 , 2.41 , 1.20 , 0.00 , 84.34 = 26 : 15.66
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 166 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 15.66%

Powered By www.thaieducation.net