โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 2 2 0 0 0 17
ร้อยละ 9.52 % 9.52 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 80.95 %
ระดับประถมศึกษา
148
จำนวน(คน) 14 2 4 2 0 126
ร้อยละ 9.46 % 1.35 % 2.70 % 1.35 % 0.00 % 85.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 169 คน
จำนวน(คน) 16 4 4 2 0 143
ร้อยละ 9.47 % 2.37 % 2.37 % 1.18 % 0.00 % 84.62 %

169 : 16 , 4 , 4 , 2 , 0 , 143...9.47 , 2.37 , 2.37 , 1.18 , 0.00 , 84.62 = 26 : 15.38
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 169 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38%

Powered By www.thaieducation.net