โรงเรียนบ้านยือริง (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 0 3 0 0 0 10
ร้อยละ 0.00 % 23.08 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 76.92 %
ระดับประถมศึกษา
24
จำนวน(คน) 6 2 1 1 0 14
ร้อยละ 25.00 % 8.33 % 4.17 % 4.17 % 0.00 % 58.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 37 คน
จำนวน(คน) 6 5 1 1 0 24
ร้อยละ 16.22 % 13.51 % 2.70 % 2.70 % 0.00 % 64.86 %

37 : 6 , 5 , 1 , 1 , 0 , 24...16.22 , 13.51 , 2.70 , 2.70 , 0.00 , 64.86 = 13 : 35.14
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 37 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 35.14%

Powered By www.thaieducation.net