โรงเรียนบ้านท่าพง (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 6 1 1 1 0 16
ร้อยละ 24.00 % 4.00 % 4.00 % 4.00 % 0.00 % 64.00 %
ระดับประถมศึกษา
120
จำนวน(คน) 5 3 8 7 0 97
ร้อยละ 4.17 % 2.50 % 6.67 % 5.83 % 0.00 % 80.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 145 คน
จำนวน(คน) 11 4 9 8 0 113
ร้อยละ 7.59 % 2.76 % 6.21 % 5.52 % 0.00 % 77.93 %

145 : 11 , 4 , 9 , 8 , 0 , 113...7.59 , 2.76 , 6.21 , 5.52 , 0.00 , 77.93 = 32 : 22.07
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 145 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 22.07%

Powered By www.thaieducation.net