โรงเรียนบ้านท่าด่าน (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 4 8 0 12 8 1
ร้อยละ 12.12 % 24.24 % 0.00 % 36.36 % 24.24 % 3.03 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 12 7 6 19 13 55
ร้อยละ 10.71 % 6.25 % 5.36 % 16.96 % 11.61 % 49.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 145 คน
จำนวน(คน) 16 15 6 31 21 56
ร้อยละ 11.03 % 10.34 % 4.14 % 21.38 % 14.48 % 38.62 %

145 : 16 , 15 , 6 , 31 , 21 , 56...11.03 , 10.34 , 4.14 , 21.38 , 14.48 , 38.62 = 89 : 61.38
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 145 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 89 คน คิดเป็นร้อยละ 61.38%

Powered By www.thaieducation.net