โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
113
จำนวน(คน) 14 7 2 4 1 85
ร้อยละ 12.39 % 6.19 % 1.77 % 3.54 % 0.88 % 75.22 %
ระดับประถมศึกษา
370
จำนวน(คน) 12 35 9 2 0 312
ร้อยละ 3.24 % 9.46 % 2.43 % 0.54 % 0.00 % 84.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 483 คน
จำนวน(คน) 26 42 11 6 1 397
ร้อยละ 5.38 % 8.70 % 2.28 % 1.24 % 0.21 % 82.19 %

483 : 26 , 42 , 11 , 6 , 1 , 397...5.38 , 8.70 , 2.28 , 1.24 , 0.21 , 82.19 = 86 : 17.81
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 483 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 86 คน คิดเป็นร้อยละ 17.81%

Powered By www.thaieducation.net