โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
114
จำนวน(คน) 21 11 2 7 1 72
ร้อยละ 18.42 % 9.65 % 1.75 % 6.14 % 0.88 % 63.16 %
ระดับประถมศึกษา
370
จำนวน(คน) 28 51 15 3 0 273
ร้อยละ 7.57 % 13.78 % 4.05 % 0.81 % 0.00 % 73.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 484 คน
จำนวน(คน) 49 62 17 10 1 345
ร้อยละ 10.12 % 12.81 % 3.51 % 2.07 % 0.21 % 71.28 %

484 : 49 , 62 , 17 , 10 , 1 , 345...10.12 , 12.81 , 3.51 , 2.07 , 0.21 , 71.28 = 139 : 28.72
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 484 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 139 คน คิดเป็นร้อยละ 28.72%

Powered By www.thaieducation.net