โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
110
จำนวน(คน) 25 7 2 7 1 68
ร้อยละ 22.73 % 6.36 % 1.82 % 6.36 % 0.91 % 61.82 %
ระดับประถมศึกษา
370
จำนวน(คน) 17 51 8 15 3 276
ร้อยละ 4.59 % 13.78 % 2.16 % 4.05 % 0.81 % 74.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 480 คน
จำนวน(คน) 42 58 10 22 4 344
ร้อยละ 8.75 % 12.08 % 2.08 % 4.58 % 0.83 % 71.67 %

480 : 42 , 58 , 10 , 22 , 4 , 344...8.75 , 12.08 , 2.08 , 4.58 , 0.83 , 71.67 = 136 : 28.33
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 480 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 136 คน คิดเป็นร้อยละ 28.33%

Powered By www.thaieducation.net