โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
111
จำนวน(คน) 33 13 3 13 1 48
ร้อยละ 29.73 % 11.71 % 2.70 % 11.71 % 0.90 % 43.24 %
ระดับประถมศึกษา
354
จำนวน(คน) 23 63 15 23 5 225
ร้อยละ 6.50 % 17.80 % 4.24 % 6.50 % 1.41 % 63.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 465 คน
จำนวน(คน) 56 76 18 36 6 273
ร้อยละ 12.04 % 16.34 % 3.87 % 7.74 % 1.29 % 58.71 %

465 : 56 , 76 , 18 , 36 , 6 , 273...12.04 , 16.34 , 3.87 , 7.74 , 1.29 , 58.71 = 192 : 41.29
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 465 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 192 คน คิดเป็นร้อยละ 41.29%

Powered By www.thaieducation.net