โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 3 1 2 0 0 13
ร้อยละ 15.79 % 5.26 % 10.53 % 0.00 % 0.00 % 68.42 %
ระดับประถมศึกษา
130
จำนวน(คน) 4 7 4 0 0 115
ร้อยละ 3.08 % 5.38 % 3.08 % 0.00 % 0.00 % 88.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 149 คน
จำนวน(คน) 7 8 6 0 0 128
ร้อยละ 4.70 % 5.37 % 4.03 % 0.00 % 0.00 % 85.91 %

149 : 7 , 8 , 6 , 0 , 0 , 128...4.70 , 5.37 , 4.03 , 0.00 , 0.00 , 85.91 = 21 : 14.09
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 149 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 14.09%

Powered By www.thaieducation.net