โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 3 1 1 1 1 12
ร้อยละ 15.79 % 5.26 % 5.26 % 5.26 % 5.26 % 63.16 %
ระดับประถมศึกษา
131
จำนวน(คน) 4 10 0 2 0 115
ร้อยละ 3.05 % 7.63 % 0.00 % 1.53 % 0.00 % 87.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 150 คน
จำนวน(คน) 7 11 1 3 1 127
ร้อยละ 4.67 % 7.33 % 0.67 % 2.00 % 0.67 % 84.67 %

150 : 7 , 11 , 1 , 3 , 1 , 127...4.67 , 7.33 , 0.67 , 2.00 , 0.67 , 84.67 = 23 : 15.33
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 150 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 15.33%

Powered By www.thaieducation.net