โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 1 3 3 3 1 21
ร้อยละ 3.13 % 9.38 % 9.38 % 9.38 % 3.13 % 65.63 %
ระดับประถมศึกษา
101
จำนวน(คน) 4 2 3 2 4 86
ร้อยละ 3.96 % 1.98 % 2.97 % 1.98 % 3.96 % 85.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 133 คน
จำนวน(คน) 5 5 6 5 5 107
ร้อยละ 3.76 % 3.76 % 4.51 % 3.76 % 3.76 % 80.45 %

133 : 5 , 5 , 6 , 5 , 5 , 107...3.76 , 3.76 , 4.51 , 3.76 , 3.76 , 80.45 = 26 : 19.55
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 133 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 19.55%

Powered By www.thaieducation.net