โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 1 1 4 0 2 27
ร้อยละ 2.86 % 2.86 % 11.43 % 0.00 % 5.71 % 77.14 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 8 2 4 2 3 76
ร้อยละ 8.42 % 2.11 % 4.21 % 2.11 % 3.16 % 80.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 130 คน
จำนวน(คน) 9 3 8 2 5 103
ร้อยละ 6.92 % 2.31 % 6.15 % 1.54 % 3.85 % 79.23 %

130 : 9 , 3 , 8 , 2 , 5 , 103...6.92 , 2.31 , 6.15 , 1.54 , 3.85 , 79.23 = 27 : 20.77
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 130 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 20.77%

Powered By www.thaieducation.net