โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 1 2 2 3 2 27
ร้อยละ 2.70 % 5.41 % 5.41 % 8.11 % 5.41 % 72.97 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 5 5 3 9 4 72
ร้อยละ 5.10 % 5.10 % 3.06 % 9.18 % 4.08 % 73.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 135 คน
จำนวน(คน) 6 7 5 12 6 99
ร้อยละ 4.44 % 5.19 % 3.70 % 8.89 % 4.44 % 73.33 %

135 : 6 , 7 , 5 , 12 , 6 , 99...4.44 , 5.19 , 3.70 , 8.89 , 4.44 , 73.33 = 36 : 26.67
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 135 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67%

Powered By www.thaieducation.net