โรงเรียนบ้านตะโละ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 2 3 0 0 2 24
ร้อยละ 6.45 % 9.68 % 0.00 % 0.00 % 6.45 % 77.42 %
ระดับประถมศึกษา
122
จำนวน(คน) 16 15 2 9 1 79
ร้อยละ 13.11 % 12.30 % 1.64 % 7.38 % 0.82 % 64.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 153 คน
จำนวน(คน) 18 18 2 9 3 103
ร้อยละ 11.76 % 11.76 % 1.31 % 5.88 % 1.96 % 67.32 %

153 : 18 , 18 , 2 , 9 , 3 , 103...11.76 , 11.76 , 1.31 , 5.88 , 1.96 , 67.32 = 50 : 32.68
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 153 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 32.68%

Powered By www.thaieducation.net