โรงเรียนบ้านตะโละ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 2 3 0 0 2 24
ร้อยละ 6.45 % 9.68 % 0.00 % 0.00 % 6.45 % 77.42 %
ระดับประถมศึกษา
122
จำนวน(คน) 16 17 2 10 2 75
ร้อยละ 13.11 % 13.93 % 1.64 % 8.20 % 1.64 % 61.48 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 153 คน
จำนวน(คน) 18 20 2 10 4 99
ร้อยละ 11.76 % 13.07 % 1.31 % 6.54 % 2.61 % 64.71 %

153 : 18 , 20 , 2 , 10 , 4 , 99...11.76 , 13.07 , 1.31 , 6.54 , 2.61 , 64.71 = 54 : 35.29
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 153 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 35.29%

Powered By www.thaieducation.net