โรงเรียนบ้านตะโละ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 3 4 0 3 0 22
ร้อยละ 9.38 % 12.50 % 0.00 % 9.38 % 0.00 % 68.75 %
ระดับประถมศึกษา
121
จำนวน(คน) 18 20 0 12 0 71
ร้อยละ 14.88 % 16.53 % 0.00 % 9.92 % 0.00 % 58.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 153 คน
จำนวน(คน) 21 24 0 15 0 93
ร้อยละ 13.73 % 15.69 % 0.00 % 9.80 % 0.00 % 60.78 %

153 : 21 , 24 , 0 , 15 , 0 , 93...13.73 , 15.69 , 0.00 , 9.80 , 0.00 , 60.78 = 60 : 39.22
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 153 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 39.22%

Powered By www.thaieducation.net