โรงเรียนบ้านดูซงปาแย (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 9 3 2 3 0 27
ร้อยละ 20.45 % 6.82 % 4.55 % 6.82 % 0.00 % 61.36 %
ระดับประถมศึกษา
177
จำนวน(คน) 19 22 5 7 2 122
ร้อยละ 10.73 % 12.43 % 2.82 % 3.95 % 1.13 % 68.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 221 คน
จำนวน(คน) 28 25 7 10 2 149
ร้อยละ 12.67 % 11.31 % 3.17 % 4.52 % 0.90 % 67.42 %

221 : 28 , 25 , 7 , 10 , 2 , 149...12.67 , 11.31 , 3.17 , 4.52 , 0.90 , 67.42 = 72 : 32.58
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 221 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 72 คน คิดเป็นร้อยละ 32.58%

Powered By www.thaieducation.net