โรงเรียนบ้านดูซงปาแย (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 29 15 0 0 0 0
ร้อยละ 65.91 % 34.09 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
177
จำนวน(คน) 26 32 3 0 0 116
ร้อยละ 14.69 % 18.08 % 1.69 % 0.00 % 0.00 % 65.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 221 คน
จำนวน(คน) 55 47 3 0 0 116
ร้อยละ 24.89 % 21.27 % 1.36 % 0.00 % 0.00 % 52.49 %

221 : 55 , 47 , 3 , 0 , 0 , 116...24.89 , 21.27 , 1.36 , 0.00 , 0.00 , 52.49 = 105 : 47.51
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 221 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 105 คน คิดเป็นร้อยละ 47.51%

Powered By www.thaieducation.net