โรงเรียนบ้านตูเวาะ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 21 3 1 3 1 20
ร้อยละ 42.86 % 6.12 % 2.04 % 6.12 % 2.04 % 40.82 %
ระดับประถมศึกษา
173
จำนวน(คน) 33 8 0 3 0 129
ร้อยละ 19.08 % 4.62 % 0.00 % 1.73 % 0.00 % 74.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 222 คน
จำนวน(คน) 54 11 1 6 1 149
ร้อยละ 24.32 % 4.95 % 0.45 % 2.70 % 0.45 % 67.12 %

222 : 54 , 11 , 1 , 6 , 1 , 149...24.32 , 4.95 , 0.45 , 2.70 , 0.45 , 67.12 = 73 : 32.88
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 222 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 73 คน คิดเป็นร้อยละ 32.88%

Powered By www.thaieducation.net