โรงเรียนบ้านมะปริง (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
63
จำนวน(คน) 13 4 1 2 0 43
ร้อยละ 20.63 % 6.35 % 1.59 % 3.17 % 0.00 % 68.25 %
ระดับประถมศึกษา
142
จำนวน(คน) 2 10 2 0 0 128
ร้อยละ 1.41 % 7.04 % 1.41 % 0.00 % 0.00 % 90.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
61
จำนวน(คน) 3 5 3 0 0 50
ร้อยละ 4.92 % 8.20 % 4.92 % 0.00 % 0.00 % 81.97 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 266 คน
จำนวน(คน) 18 19 6 2 0 221
ร้อยละ 6.77 % 7.14 % 2.26 % 0.75 % 0.00 % 83.08 %

205 : 15 , 14 , 3 , 2 , 0 , 171...7.32 , 6.83 , 1.46 , 0.98 , 0.00 , 83.41 = 34 : 16.59
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 266 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 16.92%

Powered By www.thaieducation.net