โรงเรียนบ้านมะปริง (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
61
จำนวน(คน) 8 8 0 1 0 44
ร้อยละ 13.11 % 13.11 % 0.00 % 1.64 % 0.00 % 72.13 %
ระดับประถมศึกษา
142
จำนวน(คน) 8 15 1 3 0 115
ร้อยละ 5.63 % 10.56 % 0.70 % 2.11 % 0.00 % 80.99 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
61
จำนวน(คน) 5 6 1 0 1 48
ร้อยละ 8.20 % 9.84 % 1.64 % 0.00 % 1.64 % 78.69 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 264 คน
จำนวน(คน) 21 29 2 4 1 207
ร้อยละ 7.95 % 10.98 % 0.76 % 1.52 % 0.38 % 78.41 %

203 : 16 , 23 , 1 , 4 , 0 , 159...7.88 , 11.33 , 0.49 , 1.97 , 0.00 , 78.33 = 44 : 21.67
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 264 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 21.59%

Powered By www.thaieducation.net