โรงเรียนบ้านมะปริง (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
61
จำนวน(คน) 8 8 0 0 0 45
ร้อยละ 13.11 % 13.11 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 73.77 %
ระดับประถมศึกษา
142
จำนวน(คน) 10 14 2 3 0 113
ร้อยละ 7.04 % 9.86 % 1.41 % 2.11 % 0.00 % 79.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
61
จำนวน(คน) 2 6 3 0 0 50
ร้อยละ 3.28 % 9.84 % 4.92 % 0.00 % 0.00 % 81.97 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 264 คน
จำนวน(คน) 20 28 5 3 0 208
ร้อยละ 7.58 % 10.61 % 1.89 % 1.14 % 0.00 % 78.79 %

203 : 18 , 22 , 2 , 3 , 0 , 158...8.87 , 10.84 , 0.99 , 1.48 , 0.00 , 77.83 = 45 : 22.17
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 264 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 21.21%

Powered By www.thaieducation.net