โรงเรียนบ้านพ่อมิ่ง (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 4 2 1 1 0 26
ร้อยละ 11.76 % 5.88 % 2.94 % 2.94 % 0.00 % 76.47 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 10 14 1 3 3 79
ร้อยละ 9.09 % 12.73 % 0.91 % 2.73 % 2.73 % 71.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 144 คน
จำนวน(คน) 14 16 2 4 3 105
ร้อยละ 9.72 % 11.11 % 1.39 % 2.78 % 2.08 % 72.92 %

144 : 14 , 16 , 2 , 4 , 3 , 105...9.72 , 11.11 , 1.39 , 2.78 , 2.08 , 72.92 = 39 : 27.08
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 144 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 27.08%

Powered By www.thaieducation.net