โรงเรียนบ้านพ่อมิ่ง (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 7 12 1 1 0 12
ร้อยละ 21.21 % 36.36 % 3.03 % 3.03 % 0.00 % 36.36 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 23 14 4 2 1 66
ร้อยละ 20.91 % 12.73 % 3.64 % 1.82 % 0.91 % 60.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 143 คน
จำนวน(คน) 30 26 5 3 1 78
ร้อยละ 20.98 % 18.18 % 3.50 % 2.10 % 0.70 % 54.55 %

143 : 30 , 26 , 5 , 3 , 1 , 78...20.98 , 18.18 , 3.50 , 2.10 , 0.70 , 54.55 = 65 : 45.45
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 143 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 45.45%

Powered By www.thaieducation.net