โรงเรียนบ้านคาโต (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
95
จำนวน(คน) 7 8 2 5 1 72
ร้อยละ 7.37 % 8.42 % 2.11 % 5.26 % 1.05 % 75.79 %
ระดับประถมศึกษา
223
จำนวน(คน) 6 31 11 4 0 171
ร้อยละ 2.69 % 13.90 % 4.93 % 1.79 % 0.00 % 76.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 0 4 6 0 1 48
ร้อยละ 0.00 % 6.78 % 10.17 % 0.00 % 1.69 % 81.36 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 377 คน
จำนวน(คน) 13 43 19 9 2 291
ร้อยละ 3.45 % 11.41 % 5.04 % 2.39 % 0.53 % 77.19 %

318 : 13 , 39 , 13 , 9 , 1 , 243...4.09 , 12.26 , 4.09 , 2.83 , 0.31 , 76.42 = 75 : 23.58
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 377 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 86 คน คิดเป็นร้อยละ 22.81%

Powered By www.thaieducation.net