โรงเรียนบ้านคาโต (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
95
จำนวน(คน) 7 14 2 13 1 58
ร้อยละ 7.37 % 14.74 % 2.11 % 13.68 % 1.05 % 61.05 %
ระดับประถมศึกษา
223
จำนวน(คน) 10 24 12 9 0 168
ร้อยละ 4.48 % 10.76 % 5.38 % 4.04 % 0.00 % 75.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 1 2 8 0 0 48
ร้อยละ 1.69 % 3.39 % 13.56 % 0.00 % 0.00 % 81.36 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 377 คน
จำนวน(คน) 18 40 22 22 1 274
ร้อยละ 4.77 % 10.61 % 5.84 % 5.84 % 0.27 % 72.68 %

318 : 17 , 38 , 14 , 22 , 1 , 226...5.35 , 11.95 , 4.40 , 6.92 , 0.31 , 71.07 = 92 : 28.93
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 377 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 103 คน คิดเป็นร้อยละ 27.32%

Powered By www.thaieducation.net