โรงเรียนบ้านคาโต (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
95
จำนวน(คน) 7 15 2 13 1 57
ร้อยละ 7.37 % 15.79 % 2.11 % 13.68 % 1.05 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
225
จำนวน(คน) 12 24 12 10 0 167
ร้อยละ 5.33 % 10.67 % 5.33 % 4.44 % 0.00 % 74.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
60
จำนวน(คน) 1 2 9 0 1 47
ร้อยละ 1.67 % 3.33 % 15.00 % 0.00 % 1.67 % 78.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 380 คน
จำนวน(คน) 20 41 23 23 2 271
ร้อยละ 5.26 % 10.79 % 6.05 % 6.05 % 0.53 % 71.32 %

320 : 19 , 39 , 14 , 23 , 1 , 224...5.94 , 12.19 , 4.38 , 7.19 , 0.31 , 70.00 = 96 : 30.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 380 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 109 คน คิดเป็นร้อยละ 28.68%

Powered By www.thaieducation.net