โรงเรียนบ้านคาโต (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
95
จำนวน(คน) 9 18 2 15 1 50
ร้อยละ 9.47 % 18.95 % 2.11 % 15.79 % 1.05 % 52.63 %
ระดับประถมศึกษา
225
จำนวน(คน) 13 26 12 14 0 160
ร้อยละ 5.78 % 11.56 % 5.33 % 6.22 % 0.00 % 71.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
60
จำนวน(คน) 1 3 10 2 1 43
ร้อยละ 1.67 % 5.00 % 16.67 % 3.33 % 1.67 % 71.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 380 คน
จำนวน(คน) 23 47 24 31 2 253
ร้อยละ 6.05 % 12.37 % 6.32 % 8.16 % 0.53 % 66.58 %

320 : 22 , 44 , 14 , 29 , 1 , 210...6.88 , 13.75 , 4.38 , 9.06 , 0.31 , 65.63 = 110 : 34.38
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 380 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 127 คน คิดเป็นร้อยละ 33.42%

Powered By www.thaieducation.net