โรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
122
จำนวน(คน) 12 6 1 4 0 99
ร้อยละ 9.84 % 4.92 % 0.82 % 3.28 % 0.00 % 81.15 %
ระดับประถมศึกษา
401
จำนวน(คน) 51 22 19 21 1 287
ร้อยละ 12.72 % 5.49 % 4.74 % 5.24 % 0.25 % 71.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 523 คน
จำนวน(คน) 63 28 20 25 1 386
ร้อยละ 12.05 % 5.35 % 3.82 % 4.78 % 0.19 % 73.80 %

523 : 63 , 28 , 20 , 25 , 1 , 386...12.05 , 5.35 , 3.82 , 4.78 , 0.19 , 73.80 = 137 : 26.20
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 523 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 137 คน คิดเป็นร้อยละ 26.20%

Powered By www.thaieducation.net