โรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
122
จำนวน(คน) 11 15 5 17 0 74
ร้อยละ 9.02 % 12.30 % 4.10 % 13.93 % 0.00 % 60.66 %
ระดับประถมศึกษา
401
จำนวน(คน) 40 21 17 21 1 301
ร้อยละ 9.98 % 5.24 % 4.24 % 5.24 % 0.25 % 75.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 523 คน
จำนวน(คน) 51 36 22 38 1 375
ร้อยละ 9.75 % 6.88 % 4.21 % 7.27 % 0.19 % 71.70 %

523 : 51 , 36 , 22 , 38 , 1 , 375...9.75 , 6.88 , 4.21 , 7.27 , 0.19 , 71.70 = 148 : 28.30
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 523 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 148 คน คิดเป็นร้อยละ 28.30%

Powered By www.thaieducation.net