โรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
116
จำนวน(คน) 8 18 1 17 0 72
ร้อยละ 6.90 % 15.52 % 0.86 % 14.66 % 0.00 % 62.07 %
ระดับประถมศึกษา
398
จำนวน(คน) 37 18 17 26 0 300
ร้อยละ 9.30 % 4.52 % 4.27 % 6.53 % 0.00 % 75.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 514 คน
จำนวน(คน) 45 36 18 43 0 372
ร้อยละ 8.75 % 7.00 % 3.50 % 8.37 % 0.00 % 72.37 %

514 : 45 , 36 , 18 , 43 , 0 , 372...8.75 , 7.00 , 3.50 , 8.37 , 0.00 , 72.37 = 142 : 27.63
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 514 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 142 คน คิดเป็นร้อยละ 27.63%

Powered By www.thaieducation.net