โรงเรียนบ้านบางหมู (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 3 0 0 0 0 5
ร้อยละ 37.50 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 62.50 %
ระดับประถมศึกษา
76
จำนวน(คน) 9 2 0 6 0 59
ร้อยละ 11.84 % 2.63 % 0.00 % 7.89 % 0.00 % 77.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 84 คน
จำนวน(คน) 12 2 0 6 0 64
ร้อยละ 14.29 % 2.38 % 0.00 % 7.14 % 0.00 % 76.19 %

84 : 12 , 2 , 0 , 6 , 0 , 64...14.29 , 2.38 , 0.00 , 7.14 , 0.00 , 76.19 = 20 : 23.81
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 84 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 23.81%

Powered By www.thaieducation.net