โรงเรียนบ้านบางหมู (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
7
จำนวน(คน) 0 0 0 3 0 4
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 42.86 % 0.00 % 57.14 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 13 9 0 5 0 50
ร้อยละ 16.88 % 11.69 % 0.00 % 6.49 % 0.00 % 64.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 84 คน
จำนวน(คน) 13 9 0 8 0 54
ร้อยละ 15.48 % 10.71 % 0.00 % 9.52 % 0.00 % 64.29 %

84 : 13 , 9 , 0 , 8 , 0 , 54...15.48 , 10.71 , 0.00 , 9.52 , 0.00 , 64.29 = 30 : 35.71
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 84 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 35.71%

Powered By www.thaieducation.net