โรงเรียนบ้านบางหมู (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
7
จำนวน(คน) 1 2 0 1 0 3
ร้อยละ 14.29 % 28.57 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 42.86 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 9 2 2 2 13 49
ร้อยละ 11.69 % 2.60 % 2.60 % 2.60 % 16.88 % 63.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 84 คน
จำนวน(คน) 10 4 2 3 13 52
ร้อยละ 11.90 % 4.76 % 2.38 % 3.57 % 15.48 % 61.90 %

84 : 10 , 4 , 2 , 3 , 13 , 52...11.90 , 4.76 , 2.38 , 3.57 , 15.48 , 61.90 = 32 : 38.10
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 84 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 38.10%

Powered By www.thaieducation.net