โรงเรียนบ้านเตราะหัก (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 7 3 0 0 0 18
ร้อยละ 25.00 % 10.71 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 64.29 %
ระดับประถมศึกษา
117
จำนวน(คน) 7 24 1 2 0 83
ร้อยละ 5.98 % 20.51 % 0.85 % 1.71 % 0.00 % 70.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 145 คน
จำนวน(คน) 14 27 1 2 0 101
ร้อยละ 9.66 % 18.62 % 0.69 % 1.38 % 0.00 % 69.66 %

145 : 14 , 27 , 1 , 2 , 0 , 101...9.66 , 18.62 , 0.69 , 1.38 , 0.00 , 69.66 = 44 : 30.34
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 145 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 30.34%

Powered By www.thaieducation.net