โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 22
ร้อยละ 4.35 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 95.65 %
ระดับประถมศึกษา
151
จำนวน(คน) 2 1 1 1 0 146
ร้อยละ 1.32 % 0.66 % 0.66 % 0.66 % 0.00 % 96.69 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 59
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 233 คน
จำนวน(คน) 3 1 1 1 0 227
ร้อยละ 1.29 % 0.43 % 0.43 % 0.43 % 0.00 % 97.42 %

174 : 3 , 1 , 1 , 1 , 0 , 168...1.72 , 0.57 , 0.57 , 0.57 , 0.00 , 96.55 = 6 : 3.45
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 233 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.58%

Powered By www.thaieducation.net