โรงเรียนบ้านปุลามาวอ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 3 2 1 1 0 24
ร้อยละ 9.68 % 6.45 % 3.23 % 3.23 % 0.00 % 77.42 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 10 7 5 2 2 72
ร้อยละ 10.20 % 7.14 % 5.10 % 2.04 % 2.04 % 73.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 129 คน
จำนวน(คน) 13 9 6 3 2 96
ร้อยละ 10.08 % 6.98 % 4.65 % 2.33 % 1.55 % 74.42 %

129 : 13 , 9 , 6 , 3 , 2 , 96...10.08 , 6.98 , 4.65 , 2.33 , 1.55 , 74.42 = 33 : 25.58
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 129 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 25.58%

Powered By www.thaieducation.net