โรงเรียนบ้านนอก (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 1 1 2 4 0 20
ร้อยละ 3.57 % 3.57 % 7.14 % 14.29 % 0.00 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
87
จำนวน(คน) 9 4 1 6 0 67
ร้อยละ 10.34 % 4.60 % 1.15 % 6.90 % 0.00 % 77.01 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 115 คน
จำนวน(คน) 10 5 3 10 0 87
ร้อยละ 8.70 % 4.35 % 2.61 % 8.70 % 0.00 % 75.65 %

115 : 10 , 5 , 3 , 10 , 0 , 87...8.70 , 4.35 , 2.61 , 8.70 , 0.00 , 75.65 = 28 : 24.35
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 115 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 24.35%

Powered By www.thaieducation.net