โรงเรียนบ้านกลาง (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 4 6 2 0 0 23
ร้อยละ 11.43 % 17.14 % 5.71 % 0.00 % 0.00 % 65.71 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 4 17 7 1 1 53
ร้อยละ 4.82 % 20.48 % 8.43 % 1.20 % 1.20 % 63.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 118 คน
จำนวน(คน) 8 23 9 1 1 76
ร้อยละ 6.78 % 19.49 % 7.63 % 0.85 % 0.85 % 64.41 %

118 : 8 , 23 , 9 , 1 , 1 , 76...6.78 , 19.49 , 7.63 , 0.85 , 0.85 , 64.41 = 42 : 35.59
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 118 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 35.59%

Powered By www.thaieducation.net