โรงเรียนบ้านกลาง (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 0 5 0 0 0 29
ร้อยละ 0.00 % 14.71 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 85.29 %
ระดับประถมศึกษา
78
จำนวน(คน) 2 19 5 0 3 49
ร้อยละ 2.56 % 24.36 % 6.41 % 0.00 % 3.85 % 62.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 112 คน
จำนวน(คน) 2 24 5 0 3 78
ร้อยละ 1.79 % 21.43 % 4.46 % 0.00 % 2.68 % 69.64 %

112 : 2 , 24 , 5 , 0 , 3 , 78...1.79 , 21.43 , 4.46 , 0.00 , 2.68 , 69.64 = 34 : 30.36
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 112 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 30.36%

Powered By www.thaieducation.net